Seirbhís nua de chuid Local Link in Iarthar Phort Láirge

Seirbhís fhillte idir Aird Mhór agus Dún Garbhán ceithre uair sa ló, Luan go Satharn

(17.05.18)

Tá áthas ar Local Link a bheith in ann seirbhís nua a fhógairt d’Iarthar Phort Láirge. Deir an Comhairleoir James Tobin, atá ina Chathaoirleach ar Local Link Phort Láirge, “Tá forbairt seirbhísí bhus áitiúla nua, a chuireann seirbhís ar fáil do phobail tuaithe, mar thosaíocht ag Local Link an t-am ar fad. Díríonn an tseirbhís nua seo, idir Aird Mhór agus Dún Garbhán, ar bhearna soiléir sa mhargadh do sheirbhísí thaistil áitiúla don bpobal. Tabharfaidh sé deis, ní hamháin do dhaoine áitiúla taisteal ar mhaithe le deiseanna fostaíochta, sláinte, oideachais agus chaitheamh aimsire a chomhlíonadh, ag teacht agus imeacht ó Dhún Garbhán, ach tabharfaidh sé deis chomh maith do chuairteoirí taisteal chomh fada le Gaeltacht álainn na nDéise agus sráidbhaile stairiúil na hAirde Móire.”

“Ba mhaith liom buíochas faoi leith a ghabháil le Bord Chomhlucht Forbartha na nDéise agus a Bhainisteoir, Críostóir Ó Faoláin, as ucht a gcuid cabhrach i bhforbairt na seirbhíse seo agus stadanna bus a aithint dúinn. Obair idir láimhe atá sa chlár ama agus láithreacha na stadanna go fóill, go dtí go mbeimid sásta go bhfuil seirbhís á cur ar fáil againn a oireann do riachtanais na bpobal áitiúla a bhainfidh leas as,” arsa an Comhairleoir Tóibín.

Deir James O’Donoghue, Bainisteoir Local Link, “Tá áthas orainn go bhfuil tacaíocht leanúnach á dtabhairt ag an Údarás Náisiúnta Iompair d’fhorbairt leanúnach sheirbhísí bhus áitiúla faoi Chlár Taistil Tuaithe Local Link agus táimid dóchasach go dtabharfaidh pobail na háite lán-tacaíocht don seirbhís idir Aird Mhór agus Dún Garbhán. Tá sé mar aidhm ag an gclár ama mar atá beartaithe daoine a thabhairt go dtí Dún Garbhán i gcomhair 9 a chlog ar maidin agus an tseirbhís dheireannach ag fágaint Dhún Garbhán ar a 6.00i.n., ach d’fhéadfadh athrú teacht air seo, ag braith ar threochtaí na bpaisinéirí.”

Tá an tseirbhís nua seo á seoladh tar éis fhorbairt na seirbhíse 363 idir Thulach an Iarainn agus Dún Garbhán, seirbhís atá tar éis fáis thar na mblianta sa treo is go bhfuil seacht seirbhís fhillte in aghaidh an lae anois ó Luan go Satharn agus trí sheirbhís fillte ar an Domhnach. “Tá seirbhísí bhus ó dhoras-go-doras, bunaithe ar éileamh i gceantair tuaithe, mar dhlúthchuid d’obair Local Link. Tá súil againn go gcinnteoidh seirbhísí rialta, atá ag feidhmiú 6 agus 7 lá sa tseachtain, nascacht agus go dtabharfaidh siad tacaíocht don ngeilleagar tuaithe. Tá sé seo le feiscint sa mhéadú de níos mó ná ochtó faoin gcéad i dturasanna paisinéirí ar sheirbhísí Local Link ón mbliain 2015,” a dúirt sé.

 

Local Link fós ag cur le líon na seirbhísí trasna Chontae Phort Láirge

Local Link, a bhfuil níos mó ná 15 bhliain taithí aige i bhforbairt agus i mbainistiú sheirbhísí bhus áitiúla, ag féachaint ar na féidearthachtaí a bhaineann leis an tseirbhís idir Trá Mhór agus Dún Garbhán a fhorbairt, chun go mbeidh sé ar aon dul leis an tseirbhís 363 idir Tulach an Iarainn agus Dún Garbhán. Tá iarratas déanta chomh maith chuig an Údarás Náisiúnta Iompair i gcomhair sheirbhíse idir Dún Garbhán agus Cluain Meala. Reachtáilfidh Local Link clár píolótach de sceidil thráthnónta ar roinnt sheirbhísí i rith an tsamhraidh chomh maith.

Ar aon dul le tiomantas an Rialtais chun iompar tuaithe áitiúil a fheabhsú, tá Local Link Phort Láirge tiomanta d’fhorbairt leanúnach sheirbhísí nua agus leathnaithe. Tógtar cinntí maidir le seirbhísí i gcomhthéacs Thuairisc an Choimisiún um Fhorbairt Eacnamaíoch Limistéar Tuaithe (CEDRA) 2014, an Phlean Gníomhaíochta um Fhorbairt Tuaithe 2017 agus Phlean Straitéiseach Local Link don gClár Taistil Tuaithe 2018-2022, a d’fhoilsigh an tÚdarás Náisiúnta Iompair le déanaí. Tugtar tacaíocht do Local Link laistigh de riarachán Chomhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge.

De bharr mar a leanaimid orainn ag forbairt ghréasáin de sheirbhísí i gcomhair Chontae Phort Láirge, táimid ag súil le fáilte a chur romhat ar ár seirbhísí. Braitheann na táillí ar an gceann scríbe agus tá siad socraithe ag uasmhéid €3.00 an turais i gcomhair dhaoine fásta. Tá táillí laghdaithe i gcomhair mhicléinn agus pháistí os cionn 5 bhliain d’aois. Glactar le pasanna saorthaistil ar gach seirbhís de chuid Local Link.

Má tá a thuilleadh eolais uait ar aon seirbhís de chuid Local Link, féach ar  www.localinkwaterford.ie, nó déan teagmháil linn chun sinn a chur ar an eolas mar gheall ar riachtanas i do cheantar;

James ar 0761 102845, Teresa ar 0761 102197, Caroline ar 0761 102076, nó r-phost chuig waterford@locallink.ie

About | Faqs | Route Diagram | Privacy Statement
Local Link is a website of the National Transport Authority